itinerislogoshadow

 

"Wie zijn bestemming kent

- Lao Tse

Over ITINERIS

Over ITINERIS

Wij zijn twee samenwerkende adviseurs met elk jarenlange ervaring als zelfstandige. Het is niet alleen onze bevlogenheid met de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu die ons bindt, maar ook onze eigenzinnigheid en onafhankelijkheid in ons adviseurschap. Wij hebben ervoor gekozen gezamenlijk verder op weg te gaan, omdat onze kernkwaliteiten, kennis en persoonlijkheden complementair aan elkaar zijn. Daardoor kunnen we meer integrale dienstverlening bieden en zijn we ook als team inzetbaar met complementaire rollen en kennisdomeinen. In ons reisgenootschap bieden we elkaar bovendien persoonlijke en professionele reflectie en groei.

Op onze website kun je meer vinden over onszelf, onze filosofie als adviseurscollectief, ons werkveld, onze diensten en ons portfolio. Je kunt gewoon naar beneden scrollen of op de menubalk klikken.

Ruud Houdijk
Pieter van der Torn

Filosofie

ITINERIS is Latijn voor 'reis' of 'weg' en een metafoor voor de kernwaarden van onze filosofie als adviseurscollectief:

Resultaatgericht

Om ergens te komen, moet je weten waar je heen gaat. De Chinese filosoof Lao Tse wist dit in de 6e eeuw v.Chr. al goed te verwoorden. Onze ervaring is dat het formuleren van concrete doelen en van een goede opdrachtomschrijving veel scherpte vraagt. Meer dan eens blijkt bij doorvragen dat een organisatie eigenlijk andere steun nodig heeft dan op voorhand gedacht. Alleen moet een heldere probleemdefinitie en duidelijke deelresultaten en mijlpalen kun je goed samen op weg en toewerken naar het gewenste eindresultaat.

Toepassingsgericht

Als adviseur neem je altijd maar tijdelijk deel aan de ‘reis’ van een opdrachtgever. Als het resultaat is bereikt, dan moet de organisatie daar weer zelf verder mee. Dit betekent dat wij de implementeerbaarheid altijd als toetssteen hanteren en de organisatie meenemen in de resultaten. Opdat de reis op eigen kracht vervolgd kan worden als wij weer weg zijn. 

Spiegelen en bijsturen

De wereld staat nooit stil. Tijdens een reis wisselt het landschap en verandert wellicht ook het reisgenootschap binnen een organisatie. Het is dan makkelijk om automatisch op de ingeslagen weg door te gaan. Wij geloven echter dat je als adviseur een volwaardige en openhartige sparringpartner voor de opdrachtgever moet zijn. Dus durven te spiegelen wat er goed gaat en wat niet. Ook durven om je eigen rol aan te passen of zelfs ter discussie te stellen. 

Schakelen en verbinden

Geen vraagstuk kan in isolatie worden beschouwd. Dwarsverbanden op inhoud en op proces moet strategisch worden meegenomen. In onze filosofie is het continu verkennen van dwarsverbanden een onmisbare succesfactor. Dit betekent niet alleen een integrale benadering van de inhoud, maar ook het schakelen tussen niveaus: van inhoud naar proces, naar strategie, naar netwerkrelaties. 

Kennen en gekend worden

Wij hechten veel waarde aan de persoonlijke relatie met onze opdrachtgevers. Wij zijn geen groot bureau waar je een opdracht afspreekt met de bekende naam om vervolgens een anonieme junior de opdracht te zien uitvoeren. Wij zijn wie we zijn. Wij doen opdrachten als individu en als team, afhankelijk van de behoefte. Waar nodig kunnen wij in onze directe omgeving altijd aanvullende expertise aanboren.

 

“Wist je dat?”

Indachtig de Latijnse oorsprong van onze naam, is het uiltje in ons logo een knipoog naar de Uil van Minerva, de godin van de wijsheid, het verstand en de vindingrijkheid. Ons uiltje kijkt een tikkeltje eigenwijs de wereld in - net zoals wij.

itinerisuiltjevanminerva

Werkvelden

Onze dienstverlening is veelzijdig. In dat opzicht zijn wij generalisten. Tegelijkertijd geloven wij ook sterk in specialisme. Wij kennen ons vakgebied en houden onze expertise op peil. Als gespecialiseerde ‘reisgidsen’ kennen we onze weg in de sector en weten we de juiste route uit te zetten. Als adviseurscollectief zijn wij gezamenlijk gespecialiseerd op de volgende werkvelden.

Risicoanalyse

Nationaal Veiligheidsprofiel, Regionale Risicoprofielen, locatiespecifieke risicoanalyses, kwetsbaarheidsanalyses, bow-tie & domino-analyses, capaciteiten- en beïnvloedingsanalyses. Zowel ‘all hazard’ als risicospecifiek.

Risicobeheersing

Tunnelveiligheid, vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ordening, evenementenadvisering, waterveiligheid, zelfredzaamheid & resilience en risicocommunicatie.

Crisisbeheersing

Planvorming en Opleiden, Trainen en Oefenen voor de besturende, primaire en ondersteunende processen van brandweer, GHOR, bevolkingszorg, politie en meldkamer en multidisciplinaire processen zoals melding & alarmering, leiding & coördinatie, op- en afschaling en informatiemanagement. Netwerksamenwerking met vitale partners en bedrijfsleven.

Publieke Gezondheid

Strategie, visie, project- en interim-management op het gebied van lokaal volksgezondheidsbeleid en GGD-taken, zoals JGZ, IZB, MMK en OGGZ. Planvorming (GROP) voor naadloze opschaling van dagelijkse naar grootschalige Publieke Gezondheid. Aansluiting tussen gezondheid en sociaal domein en tussen gezondheid en sociale veiligheid.

Sociaal domein

Procesbegeleiding, informatiepositie en monitoring, crisisfunctie en calamiteitenprotocollen jeugd en WMO, calamiteitentoezicht en kwaliteitstoezicht WMO. Aansluiting tussen Publieke Gezondheid en sociaal domein.

Acute zorg

Risicoanalyses, integrale crisisplanvorming (ZiROP, HAROP, RAV crisisplan), opleiden, trainen en oefenen, zorgcontinuïteit en visitatie van ambulancezorg, ziekenhuizen en huisartsenzorg.

GHOR

Strategie, visie, project- en interim-management voor de GHOR. Samenwerkingsprojecten voor GHOR met de acute zorg, publieke gezondheid en multidisciplinaire crisisbeheersing.

Brandweer

Crisisbeheersing & grootschalig optreden, brandrisicoprofiel, dekkingsplannen & opkomsttijden, waterongevallen, CBRN en gevaarlijke stoffen.

Integraal veiligheidsbeleid

Quick scan integrale veiligheid, risicoanalyses en Integrale Veiligheidsplannen, o.a. volgens de Methode Kernbeleid Veiligheid.

Milieu

Milieueffectrapportages, BRZO en transport gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ordening.

Onze diensten

Wij leveren als ITINERIS de volgende vormen van dienstverlening.

Advies

waaronder organisatieadvies, beleidsadvies en bestuurlijk advies.

Interim-management

waaronder organisatieontwikkeling en reorganisatie.

Projectmanagement

waaronder kort- en langlopende  projecten gericht op strategie, proces en/of inhoud.

Vakbekwaamheid

waaronder trainingen, kwalificatieprofielen, lesplanontwikkeling en curriculumontwikkeling voor risico- en crisisbeheersingsfuncties.

Methodiekontwikkeling

waaronder ontwikkeling van methodieken voor risicoanalyse, risicomanagement, kwaliteitsmanagement en toetsinstrumenten.

Strategie en beleid

waaronder toekomstvisies, werkveldvisies, organisatieplannen en beleidsplannen.

Onderzoek en evaluaties

waaronder incidentevaluaties, oefenevaluaties, beleidsevaluaties, risicoanalyses en milieueffectrapportages.

Kwaliteit en toezicht

waaronder kwaliteitsvisitaties, benchmarking, auditing en calamiteitentoezicht Wmo.

Internationale projecten

waaronder internationale kennisuitwisseling en kennisontwikkeling, peer review en grensoverschrijdende samenwerking.

Operationele functies

waaronder Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS), operationeel Directeur Publieke Gezondheid (DPG) en Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ).

 

Portfolio

Wat zegt er meer over ons dan wat we al gedaan hebben? Bekijk hieronder enkele voorbeelden van de meer dan 200 opdrachten die wij (als team of als individuele adviseurs) tot op heden hebben uitgevoerd.

Risicoanalyse GGD
EU project CapaCities: Disaster Risk Management Capacity Development for Eastern Neighbourhood Countries
Sendai Guideline for National Disaster Risk Assessment
Basiskennis GHOR
EU project CRISMAS: community for risk management and assessment
GGD Rampenopvangplan
Visitatie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO
Zorgrisicoprofiel
EU project PRISMA: strategies for risk management and assessment
Modelovereenkomsten GHOR
Tunnelveiligheid en andere grootschalige infrastructuur
Handreiking Regionaal Risicoprofiel
Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS)
Handreiking GHOR voor huisartsen
EU project MiSRaR: mitigation of spatial relevant risks
EU Peer Review Disaster Risk Management
Onderzoek hulpverlening na Poldercrash
Brandrisicoprofiel en dekkingsplannen brandweer
Secretaris team nafase Moerdijk
Brandweerduiken
Productenboek Gemeenschappelijke Meldkamer

itinerislogoshadow

Neem contact met ons op!